شرایط تسویه حساب
تسویه کلیه خودروها 24ماهه بدون سود و 48ماهه با سود18دذصد بانکی محاسبه خواهد شد.

سند تا پایان اقساط در رهن میباشد و امکان واگذاری به شخص ثالث ممنوع است.

کلیه قراردادها در قالب جدید و با این مهر و امضا و مهر برجسته شرکت انجام پذیر خواهد بود